SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja

 

 

Veljavnost ponudbe

Podjetje Okna Capris d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) odgovarja za točnost dimenzij stavbnega pohištva, ko stranka prejme ponudbo na podlagi izmere našega merilca. Če stranka posreduje podatke, potrebne za pripravo ponudbe, za pravilnost odgovarja sama.

Potrditev naročila in plačilni pogoji

Stranka potrdi naročilo s plačilom avansa, ki ga nakaže na TRR podjetja, za sklic navede številko ponudbe/predračuna. Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani podjetja – www.oknacapris.si, obvestilo o tem je navedeno na ponudbi.

Avans znaša 60 % vrednosti ponudbe, ostali znesek se plača po montaži. Za 100 % predplačilo priznamo 4 % popust.

Za večje količine priznamo količinski popust, v primeru akcij veljajo akcijski popusti. Obresti na predplačilo po 41. členu ZVPOT so že obračunane v popustih.

Predplačilo pomeni strinjanje stranke s ponudbo za vse elemente v ponudbi. Stranka s sprejemom te ponudbe izjavlja, da je seznanjena s celotno vsebino Splošnih pogojev poslovanja podjetja Okna Capris d.o.o. ter da z njimi soglaša in jih v celoti sprejema. Splošni pogoji poslovanja podjetja Okna Capris d.o.o. so dostopni tudi na spletni strani www.oknacapris.si.

Vse spremembe so mogoče največ tri dni po potrditvi naročila izključno v pisni obliki. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo, oziroma imamo pravico, da zanje izstavimo dodaten račun.

Reklamacija ne more zadrževati plačila. Sporni del plačila je stranka upravičena zadržati, nesporni del pa je dolžna plačati najkasneje v 8ih dneh po dokončanju del. V primeru, da je bil sporni del plačila neupravičeno zadržan je stranka dolžna plačati zakonske zamudne obresti.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken / vrat / senčil zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Znesek za plačilo je naveden na ponudbi, za nepredvidena dodatna dela ali dodatna naročila se naredi obračun. Do končnega plačila ostane blago last Okna Capris d.o.o.

Pridržanje lastništva

 Do dokončnega plačila so elementi last prodajalca.

Stopnje DDV:

  • 22% - splošna stopnja;

  • 9,5% - za stanovanjsko gradnjo (za fizične osebe – slovenske državljane z objektom v Sloveniji, ki izvedejo nakup z montažo; to pomeni vgradnjo stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – nezavezanca. Kupec to dokazuje z izjavo, ki velja za 9,5 % DDV: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5 %, ker bo vgradnjo opravilo podjetje Okna Capris d.o.o.

(ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.)

Za pravne osebe, ki jim samo dobavimo stavbno pohištvo velja 22 % DDV, za pravne osebe, ki jim blago dobavimo in zmontiramo, se DDV prevali na kupca, na podlagi 76.a člena ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost.

Dobavni rok

Dobavni rok je opredeljen na ponudbi in začne teči tri delovne dni po prejemu avansa na transakcijski račun podjetja in ko so znani vsi podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva. Če so spremembe sporočene naknadno, rok dobave začne teči od tega datuma. Vse spremembe morajo biti podjetju sporočene v pisni obliki, najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu avansa.

Če je prevoz naveden na ponudbi, stavbno pohištvo stranki dobavi proizvajalec. Če kupec stavbno pohištvo prevzame sam, ga mora pred odvozom pregledati in opozoriti proizvajalca na morebitne pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

V obdobju kolektivnega dopusta se dobava podaljša za trajanje kolektivnega dopusta.

Montaža in demontaža:

Demontaža in montaža se izvrši, ko je stavbno pohištvo izdelano, na dan, ki je dogovorjen med kupcem in dobaviteljem. Kupec je za dobro in nemoteno montažo dolžan ob naročilu pri novogradnji sporočiti podatek o končni višini tlaka. Pred montažo oz. demontažo mora kupec:

  • pripraviti dostop in odprtine za nemoteno vgradnjo stavbnega pohištva ter zaščititi in zavarovati objekt,

  • definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,

  • poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko,

  • določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna.

 

Demontaža zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe okenskih špalet podjetje ne odgovarja.

Sanacija morebitnih poškodb zunanjih špalet in fasade, ki lahko nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti fasade ali posebnih načinov vgradnje, ni predmet te ponudbe in morebitna popravila ometa in fasade kupec opravi v lastni režiji. Ponudba prav tako ne zajema odvoza starih oken na deponijo. Na željo kupca lahko vsa ta dela vključimo v ponudbo, jih obračunamo in strokovno izvedemo.

Montaža zajema raznos in montažo oken in/ali vrat v pripravljene odprtine, s potrebnim materialom glede na vrsto montaže. Montaža ne zajema demontaže starih oken, obdelave špalet, mizarskih, zidarskih in pleskarskih del. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, zunanjih rolet, žaluzij, itd… V primeru, da gre za delo na višini je kupec dolžan prodajalca predhodno obvestiti (že ob naročilu), ker se je potrebno dogovoriti o načinu same vgradnje ter poskrbeti za oder oz. naročiti avtodvigalo.

V primeru, da prodajalec ali njegov pooblaščeni izvajalec ne vrši montaže stavbnega pohištva, prodajalec ne da garancije vezano na montažo, nepravilnosti, poškodbe in na okovje.

Kadar kupec naroči tudi zaključna dela obdelave špalet, le-ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z gips ploščami.

V primeru, da montaža naročenih elementov na željo kupca poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški.

Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije,…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

Ne izvajamo elektro napeljav in priklopov. Stranka mora za to poskrbeti sama.

Pregled in prevzem

V kolikor kupec naročenega blaga v roku 14 dni (potem, ko je bil obveščen, da je blago v skladišču) ne prevzame, oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko prodajalec zaračuna stroške skladiščenja, ki zanšajo 1% vrednosti blaga na teden.

Ob začetku in na koncu montažnih del mora biti na objektu navzoč investitor (kupec oziroma njegov pooblaščenec). S podpisom Primopredajnega zapisnika kupec potrjuje, da je blago prevzeto brez napak in pripomb. Če ima kupec na izdelke in/ali storitev pripombe, se mora te vpisati v Primopredajni zapisnik. V primeru, da kupca ob zaključku montaže ni na objektu in Primopredajnega zapisnika ne podpiše, se smatra, da je blago prevzeto in montirano brez napak.

V primeru neplačila oz. zamude s plačilom si prodajalec pridržuje pravico vzeti blago nazaj (nevgrajene elemente v celoti, vgrajene – samo krila). Kupec dovoljuje in omogoči prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov. V primeru vgradnje izdelkov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec.

Garancija

Prodajalec (v nadaljevanju »garant«) vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje izdelkov, ki predstavljajo prodajni program prodajalca. Garancija velja za ozemlje Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti garanta za napake na blagu. Datum izročitve blaga je označen na garancijskem listu. Podatki, ki identifcirajo blago, so navedeni na računu. Garant vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku, v času ne daljšem kot 45 dni od dneva prejema servisnega zahtevka, brezplačno odpravil napake v materialu ali izdelavi izdelka. Če bo potrebno, bo izdelek v skladu s to garancijsko izjavo in zakonskimi določili brezplačno zamenjal. Garant zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z določili veljavne zakonodaje. Za zamenjano blago ali za zamenjani bistveni del blaga z novim, garant izda nov garancijski list.

 

Pogoji poslovanja veljajo od 1. januarja 2018 dalje.