• Sara Brus

Z nagradno igro "Podarjamo nova vhodna vrata" bo pomlad še lepša!


V nagradni igri sodelujejo vsi, ki oddajo povpraševanje ali opravijo nakup, v terminu od 15. 03. do 15. 04. 2019.

Sodelujete tako, da pošljete povpraševanje preko kontaktnega obrazca na spletni strani, preko elektronske pošte info@oknacapris.si, lahko pa se tudi oglasite v prodajnem salonu.

Pravila nagradne igre »Podarjamo nova vhodna vrata«:

1. Organizator nagradne igre »Podarjamo nova vhodna vrata« je podjetje Okna Capris d.o.o., Dolinska cesta 1 C, 6000 Koper (v nadaljevanju organizator).

2. Nagradna igra poteka od 15.03.2019 do vključno 15.04.2019. Organizator bo v okviru nagradne igre podelil nagrado 1 x vhodna vrata iz linije Trend (v maksimalni vrednosti 1.300,00 EUR + DDV).

3. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki oddajo povpraševanje ali opravijo nakup, v terminu od 15. 03. do 15. 04. 2019, in so državljani Republike Slovenije ter starejši od 18 let. Nagrado ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor bo izžreban nagrajenec, ki je že opravil nakup, se mu povrne vrednost kupnine.

4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči poslati povpraševanje po izdelkih organizatorja ali opraviti nakup. Sodelujete tako, da pošljete povpraševanje preko kontaktnega obrazca na spletni strani, preko elektronske pošte info@oknacapris.si, lahko pa se tudi oglasite v prodajnem salonu. Povpraševanje mora biti oddano v času od 15.03.2019 do vključno 15.04.2019.

5. Žrebanje bo izvedeno v sredo, 17.04.2019, na sedežu organizatorja. Nagrajenec bo o žrebu obveščen po elektronski ali navadni pošti. Rezultati žrebanja bodo objavljeni tudi na spletni strani organizatorja www.oknacapris.si. Rezultati žreba so dokončni. Pritožba ni mogoča. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanci dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek, naslov, pošta) in fotografije v promocijske in tržne namene.

6. Žrebanje bo nadzirala 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator, izmed svojih zaposlenih. Komisijo sestavljajo: Sara Brus, Igor Mataija in Zoran Pauro.

7. Nagrajenec mora v 30 dneh od prejetja obvestila o nagradi, na naslov Okna Capris d.o.o., Dolinska cesta 1 C, 6000 Koper ali preko e-pošte na naslov sara@oknacapris.si sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in organizatorju sporočiti svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, datum rojstva in davčno številko. Če se izžrebanec ne odzove, ali v 30 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju. Navedeni zneski se nanašajo na maloprodajne vrednosti. Vrednost nagrade presega višino 42 evrov in predstavlja dosežen dohodek (davčno osnovo) v skladu z 108. Členom Zakona o dohodnini, (Ur.l.RS št. 13/2011, Zdoh-2-UPB7).

8. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih osebah, poteku žrebanja, podatki o nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

9. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov sara@oknacapris.si.

10. Varovanje podatkov Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdelujejo ter uporablja za namene izvajanja te igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Dokumentacijo vezano na nagradno igro bo organizator hranil za čas treh let, in sicer do 01. 03. 2021. Po navedenem roku organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Ona Capris d.o.o., Dolinska cesta 1 C, 6000 Koper. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen.

Koper, 14.03.2019 Okna Capris d.o.o.

#OknaCapris #vhodnavarata #vrata #nagradnaigra #podarjamovrata

306 views0 comments

Recent Posts

See All